このページの先頭です

รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ในโรงงานเผาขยะโดยสรุป

最終更新日 2020年8月24日

1 ขั้นตอนการนำขยะไปใส่

ในขั้นตอนการรับขยะ รถเก็บขยะที่เก็บขยะเผาได้จะนำขยะไปใส่ลงใน “บ่อพักขยะ”
เพื่อพักขยะไว้ชั่วคราว
เนื่องจากในขั้นตอนการรับขยะ ภายใน 1 วันจะมีรถเก็บขยะเข้าออกเป็นจำนวนหลายร้อยคัน
จึงมีการเฝ้าสังเกตการณ์ในห้องสังเกตการณ์การรับขยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
“ประตูใส่ขยะ” จะทำการตรวจจับรถขนขยะและเปิดปิดโดยอัตโนมัติ
รถเก็บขยะที่สามารถยกถังรองขยะขึ้นได้จะใส่ขยะลงไปในบ่อพักขยะจากประตูใส่ขยะโดยตรง
สำหรับการใส่ขยะจากรถที่ไม่สามารถยกถังรองขยะขึ้นได้ลงในบ่อพักขยะด้วยมือ
จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยการรับขยะด้วยถังเทขยะ (dumping box) ก่อน
แล้วเทขยะลงไปในรูปแบบของกระดานลื่น เพื่อป้องกันไม่ให้คนตกลงไปในบ่อพักขยะ

▲ คลิกเพื่อชมวิดีโอ (ไม่มีเสียง)

2 บ่อพักขยะและปั้นจั่นคีบขยะ

“บ่อพักขยะ” คือบริเวณขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมขยะที่ถูกนำมาโดยรถเก็บขยะไว้ชั่วคราว
เราจะใช้ “ปั้นจั่นคีบขยะ” คีบขยะขึ้นมาจาก “บ่อพักขยะ” เพื่อนำไปใส่ลงใน “เตาเผา”
ข้อสำคัญในขั้นตอนนี้คือ จะต้องผสมขยะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อน แล้วจึงนำไปใส่ลงในเตาเผา
เนื่องจากได้มีการแยกขยะรีไซเคิลและขยะเผาไม่ได้ออกอย่างละเอียดในขั้นตอนการเก็บขยะ
โดยหลักการแล้วขยะที่ถูกนำมายังโรงงานเผาขยะจึงมีแต่ “ขยะเผาได้” แต่ในจำนวน “ขยะเผาได้”
เองก็ยังมี “ขยะที่เผาได้ยาก” ซึ่งเป็นขยะที่มีน้ำผสมอยู่อย่างเช่นขยะเปียก กับ “ขยะที่เผาได้ง่าย” เช่น
กระดาษ ผสมปนเปือนกันอยู่ ดังนั้นจึงใช้ปั้นจั่นผสมขยะให้เป็นเนื้อเดียวกัน (การผสมขยะ)
เพื่อให้ขยะเผาได้ง่ายขึ้น
“ปั้นจั่นคีบขยะ” จะถูกบังคับโดยผู้ที่มีได้รับใบอนุญาตในการทำงานดังกล่าว ปั้นจั่นจะทำงานตลอด 24
ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพัก ซึ่งในช่วงกลางคืนจะทำงานแบบอัตโนมัติตามความจำเป็น

  ▲ คลิกเพื่อชมวิดีโอ (ไม่มีเสียง)

3 เตาเผาขยะ

ขยะที่ถูกใส่ลงใน “เตาเผา” จะกลายเป็นเชื้อเพลิงและจะเผาไหม้ไป ดังนั้น
หากจุดไฟเผาขยะหนึ่งครั้งตอนเริ่มทำงานแล้ว
จะไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเสริมอีกเลยจนกว่าเตาเผาจะหยุดทำงาน
และเนื่องจากเป็นการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องในอุณหภูมิที่สูงถึง 850-950 ℃
จึงสามารถขจัดกลิ่นเหม็นและป้องกันการเกิดไดออกซินได้
ทั้งนี้ อากาศที่จำเป็นสำหรับการเผาขยะจะถูกนำมาจาก “บ่อพักขยะ”
ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมขยะและมีการป้องกันไม่ให้กลิ่นขยะออกไปนอกบ่อพักขยะ

 ▲ คลิกเพื่อชมวิดีโอ (ไม่มีเสียง)

4 บ่อพักขี้เถ้าและปั้นจั่นคีบขี้เถ้า

บ่อพักขี้เถ้าคือสถานที่ที่เก็บรวบรวมขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้
ขี้เถ้าที่ออกมาจากเตาเผาจะถูกลำเลียงไปเก็บรวบรวมไว้ที่ “บ่อพักขี้เถ้า” โดย “สายพานขนขี้เถ้า”
ฝุ่นและเขม่าที่ถูกกำจัดมาจากการจัดการไอเสียก็จะถูกลำเลียงมาทางสายพานอีกสาย
และถูกนำไปจัดการด้วยน้ำยาต่างๆ
จากนั้นขี้เถ้ากับฝุ่นและเขม่าจะถูกนำไปเก็บไว้ในบ่อพักขี้เถ้าของตน
จากนั้น เราจะคีบขี้เถ้าขึ้นด้วย “ปั้นจั่นคีบขี้เถ้า” แล้วนำขี้เถ้าไปกองไว้ในรถบรรทุกขี้เถ้า
ขี้เถ้าที่ถูกนำมากองนี้จะถูกลำเลียงไปยัง “สถานกำจัดขยะขั้นสุดท้าย”
เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ของสถานกำจัดขยะขั้นสุดท้ายซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและย
าวนาน เราจึงจำเป็นต้องแยกขยะอย่างเคร่งครัดและลดจำนวนขยะนั้นๆ ลง

 ▲ คลิกเพื่อชมวิดีโอ (ไม่มีเสียง)

5 เครื่องมือในการบำบัดไอเสีย

เครื่องมือในการบำบัดไอเสีย คือ เครื่องมือที่กำจัดสารอันตรายออกจากไอเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะ
เริ่มจากทำให้ไอเสียเย็นตัวลงด้วยหอระบายความร้อน เพื่อป้องกันการสังเคราห์ตัวใหม่ของไดออกซิน
จากนั้นจึงนำไอเสียผ่านเข้าไปในอุปกรณ์ที่เรียกว่า “ถุงกรอง” เพื่อกำจัดเศษฝุ่นต่างๆ ในไอเสีย เช่น
ฝุ่นเขม่าและไดออกซินที่ได้ดูดสารเคมีเข้าไปออก
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการกำจัดสารอันตรายต่างๆ เช่น ปูนขาว ถ่านกัมมันต์ และแอมโมเนีย
ที่ผสมอยู่ในไอเสียด้วย
ไอเสียที่ได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้วจะถูกนำไปปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศทางปล่องควัน
ที่เขตโยโกฮาม่าได้มีการจัดการกับไอเสียในอัตราที่เคร่งครัดกว่า “มาตรฐานที่ได้บังคับไว้”
ซึ่งกำหนดขึ้นโดยกฎหมาย ทั้งนี้
เราได้มีการประกาศผลการวัดค่าสารประกอบของไอเสียหลังกระบวกการจัดการ
เพื่อที่จะทำให้ผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเกิดความสบายใจ

▲ คลิกเพื่อชมวิดีโอ (ไม่มีเสียง)

6 หม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลิตไอน้ำด้วยการต้มน้ำโดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการเผาขยะ
ไอน้ำที่เกิดขึ้นจะส่งไปยัง “เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอน้ำ” เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ทั้งนี้ นอกจากจะนำมาใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำร้อนภายในโรงงานเผาขยะแล้ว
ยังได้ส่งไปยังสถานที่ใกล้เคียงที่ใช้ความร้อนที่เหลือ
เพื่อใช้เป็นแหล่งความร้อนสำหรับสระน้ำอุ่นและสถานที่อาบน้ำต่างๆ

 ▲ คลิกเพื่อชมวิดีโอ (ไม่มีเสียง)

7 เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอน้ำ

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอน้ำ คือ
เครื่องมือที่เปลี่ยนไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูงซึ่งได้มาจากหม้อไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ในโรงงานเผาขยะและสถานที่อำนวยความสะดวกใกล้เคียง
กระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะนำไปขายให้กับบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของโรงเผาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น
เขตโยโกฮาม่าจึงขอความร่วมมือทุกท่านในการสะเด็ดน้ำขยะเปียกที่มีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่มากออก
หรือตากกิ่งไม้ให้แห้งก่อนที่จะนำมาทิ้ง

▲ คลิกเพื่อชมวิดีโอ (ไม่มีเสียง)

8 ห้องควบคุมส่วนกลาง

โรงงานเผาขยะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพัก
ดังนั้น ที่ “ห้องควบคุมส่วนกลาง” จึงมีผู้ปฏิบัติการทำการสังเกตการณ์อยู่ภายในโรงเผาทุกวันตลอด 24
ชั่วโมง
ที่จอภาพจะแสดงภาพจากหล้องที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆ ภายในโรงเผา และจะสังเกตการณ์จากจอภาพนั้นๆ
จอภาพที่อยู่ด้านหน้าผู้ปฏิบัติการจะแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น อุณหภูมิ แรงดัน
และความเข้มข้นของไอเสียตามสภาพในตอนนั้น ทั้งนี้
เราสามารถสังเกตการณ์เครื่องจักรอุปกรณ์ในสถานปฏิบัติงานและควบคุมทางไกลตามสถานการณ์ได้ด้
วยการควบคุมอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์และควบคุมด้วยมือโดยผู้ปฏิบัติการ
จึงทำให้สามารถรักษาสภาพการเผาไหม้ที่เหมาะสมที่สุดได้อยู่ตลอดเวลา

  ▲ คลิกเพื่อชมวิดีโอ (ไม่มีเสียง)

★ ขั้นตอนในการจัดการขยะ

 ▲ คลิกเพื่อชมวิดีโอ (ไม่มีเสียง)

このページへのお問合せ

資源循環局適正処理計画部施設課

電話:045-671-2518

電話:045-671-2518

ファクス:045-664-9490

メールアドレス:sj-shisetsu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:481-094-879

先頭に戻る