- Home|Search
for Kohoku ward top

トップページ > 港北区 > English > emergency > The local disaster-prevention shelter list -


The local disaster-prevention shelter list

flow chart

The local disaster-prevention shelter (Chiiki Bosai Kyoten) list of Kohoku-Ward
No.SchoolAddressArea
1 SHIROSATO elementary school (Shogakko) 814, Toriyama-cho Toriyama-cho, Kishine-cho, Shin-yokohama1(1~4, 12~18, 21~31), Shin-yokohama2(9~11, 17~20, 23, 24)
2 KOZUKUE elementary school (Shogakko) 1382-10, Kozukue-cho a part of Kozukue-cho(eastern area from Daisan-keihin Bypass Road)
3 SHIROSATO junior high school (Chugakko) 325, Kozukue-cho a part of Kozukue-cho(western area from Daisan-keihin Bypass Road)
4 SHINOHARA elementary school (Shogakko) 3-27-1, Shinoharahigashi Shinohara-cho(1559~1561, 1565-5, 1565-7, 1565-8, 1565-13~1565-15, 1565-17, 1565-18, 1576-2, 1576-13~1576-18, 1578-2, 1578-3, 1580, 1581, 2553~2852, 2859~2963), Nishikigaoka26~31, Shinoharahigashi2, Shinoharahigashi3, Fujizuka1, Fujizuka2, Shinoharakita1(4-6~4-9, 5~9-16, 12~28)
5 SHINOHARA-NISHI elementary school (Shogakko) 1241-1, Shinohara-cho Shinohara-cho(68~122, 952~1558, 1562~1564, 1565-1~1565-4, 1565-6, 1565-9~1565-12, 1565-16, 1565-19~1565-42, 1566~1575, 1576-1, 1576-3~1576-12, 1576-19, 1576-20, 1577, 1578-1, 1579, 2853~2858, 2964~), Shin-yokohama1(5~11, 19, 20)
6 KOHOKU elementary school (Shogakko) 2-15-1, Kikuna Shinoharahigashi1, Kikuna1, Kikuna2, Kikuna3(1~14), Nakatehara1, Nakatehara2, Shinoharadaimachi, Shinoharanishimachi
7 KIKUNA elementary school (Shogakko) 5-18-1, Kikuna Mamedo-cho(67~69, 82~315, 317~328, 331~344, 346~350, 372, 373, 388, 389, 393~415, 418~426, 1108, 1129, 1130), Nishikigaoka(1~25), Kikuna3(15~23), Kikuna4, Kikuna5, Kikuna6, Kikuna7(1~8), Shinoharakita1(1~4-5, 4-10~4-26, 9-17~9-22, 10, 11), Shinoharakita2
8 MAMEDO elementary school (Shogakko) 759, Mamedo-cho Mamedo-cho(316, 330, 345, 351~371, 374~387, 390~392, 416, 417, 427~945, 950, 951, 1043~1107, 1109~1128, 1131~), Shin-yokohama2(1~8, 12~16, 21, 22), Shin-yokohama3, Okurayama7(a part of 40-2,40-3)
9 OTSUNA elementary school (Shogakko) 4-2-1, Okurayama Okurayama1, Okurayama2(1~6, a part of 7, a part of 10), Okurayama3(1~56), Okurayama4(1~32, a part of 33, 35~39), Kikuna7(9~20), Mamedo-cho(1~66, 70~81, 946~949, 952~1042)
10 OTSUNA junior high school (Chugakko) 3-40-1, Okurayama
11 FUTOO elementary school (Shogakko) 7-34-1, Okurayama Okurayama2(a part of 7, 8~9, a part of 10, 11~37), Okurayama3(57~63), Okurayama4(a part of 33, 34), Okurayama5, Okurayama6, Okurayama7( a part of 40-2), a part of Nippa-cho
12 MOROOKA elementary school (Shogakko) 986, Morooka-cho Morooka-cho
13 OSONE elementary school (Shogakko) 2-31-1, Osone Osone1~3, Osonedai
14 TARUMACHI junior high school (Chugakko) 4-15-1, Tarumachi Tarumachi1~4,a part of Morooka-cho
15 TSUNASHIMA elementary school (Shogakko) 3-11-1, Tsunashimanishi Tsunashimanishi1~3, Tsunashimanishi4(1~7), Tsunashimahigashi1(1~7), Tsunashimahigashi2(1~6), Tsunashimakami-cho, Tsunashimadai(1-1~1-28, 2~12, 14-1~14-14, 28)
16 KITA-TSUNASHIMA elementary school (Shogakko) 5-14-40, Tsunashimanishi Tsunashimanishi4(8~19), Tsunashimanishi5, Tsunashimanishi6(1~6, 9~17), Tsunashimadai(1-29, 1-30, 13, 14-15~, 15~27), Hiyoshihon-cho4(15~28)
17 TSUNASHIMA-HIGASHI elementary school (Shogakko) 3-1-30, Tsunashimahigashi Tsunashimahigashi1(8~22), Tsunashimahigashi2(7~19), Tsunashimahigashi3, Tsunashimahigashi4(3~12), Tsunashimahigashi5~6, Hiyoshi6(14)
18 HIYOSHIDAI elementary school (Shogakko) 1-34-21, Hiyoshihon-cho Minowa-cho1, Minowa-cho2(1, 2, 6~20), Minowa-cho3(1~13, 17), Hiyoshihon-cho1, Hiyoshihon-cho2(1~13, 31, 32, 34~42), Hiyoshihon-cho3(1~19, 26), Hiyoshi1(1~6, 6-1~6-10, 6-15~, 7~25), Hiyoshi2, Hiyoshi3(1~3), Hiyoshi4(2, 3), Hiyoshi5(1~4), Hiyoshi7(1~7)
19 HIYOSHI-MINAMI elementary school (Shogakko) 4-2-6, Hiyoshihon-cho Minowa-cho2(3~5), Minowa-cho3(14~16, 18~27), Hiyoshihon-cho3(20~25, 28~32, 34~39), Hiyoshihon-cho4(1~14), Tsunashimanishi6(7, 8, 18~21), Tsunashimahigashi4(1, 2)
20 YAGAMI elementary school (Shogakko) 3-23-1, Hiyoshi Hiyoshi3(4~23), Hiyoshi4(1, 4~21), Hiyoshi5(5~32), Hiyoshi6(1~13), Hiyoshi7(8~22)
21 KOMABAYASHI elementary school (Shogakko) 2-51-1, Hiyoshihon-cho Hiyoshihon-cho2(14~30, 33, 43~66), Hiyoshihon-cho3(27, 33, 40~45), Hiyoshihon-cho5, Hiyoshihon-cho6(1~23, 24-1, 24-2, 25~69)
22 SHIMODA elementary school (Shogakko) 4-10-1, Shimoda-cho Shimoda-cho1~6, Hiyoshi1(6-11~6-14), Hiyoshihon-cho6(24-3~24-11)
23 TAKATA junior high school  (Chugakko) 2439, Takata-cho Takatanishi1~5, Takatahigashi3(11-6), Takata-cho
24 TAKATA-HIGASHI elementary school (Shogakko) 2-33-1, Takatahigashi Takatahigashi1, Takatahigashi2, Takatahigashi3(1~10, 11-1~11-5, 11-7~, 12~47), Takatahigashi4
25 NITTA junior high school (Chugakko) 5-25-1, Shinyoshidahigashi Shinyoshidahigashi1(1~6, 19-3~19-25, 20~23, 24-1~24-8, 27-8~27-13, 28, 29, 30-3~30-20, 31~40, 54), Shinyosidahigashi2(1~20, 23~26), Shinyoshidahigashi5(1~44, 45-30~45-40, 46-1~46-12), Shinyoshidahigashi6(1~20), Shinyoshida-cho(1402~1517)
26 SHINYOSHIDA-DAINI
elementary school (Shogakko)
491-1, Shinyoshida-cho Shinyoshidahigashi1(44-3, 45~61, 62-7~62-10), Shinyoshidahigashi2(21, 22), Shinyoshidahigashi3, Shinyoshida-cho(1~607, 3512~3578, 3948~4609, 5096~5409, 5800~5888, 5938~5963)
27 SHINYOSHIDA elementary school (Shogakko) 2155-1, Shinyoshida-cho Shinyoshidahigashi1(7~18, 19-1, 19-2, 24-9~24-21, 25, 26, 27-5~27-7, 30-1, 44-5~44-10, 55, 56, 62-3~62-6, 63~79), Shinyosidahigashi4, Shinyoshidahigashi5(45-1~45-15, 46-14~20, 47~82), Shinyoshidahigashi6(21~61), Shinyoshida-cho(2742~2762, 2833~2837, 3920~3947),Shinyoshidahigashi7
28 NITTA elementary school (Shogakko) 3226, Shinyoshida-cho Shinyoshida-cho(2489, 2529~2741, 2763~2832, 2838~3511, 3579~3631, 5410~5799, 6001~6093, 6095~6108, 6113, 6114, 6121~6123), Nippa-cho(2023~2181, 2307~2310, 2314, 2315, 2342~2391, 2400~2408, 2410~2415, 2421~2431, 2466~2479, 2483, 2484, 2488~2501, 2503~2575, 2602~2628, 2629, 2630~2677, 3080~3084, 3458, 3563, 3720~3996, 4029~4086, 4138, 4148~4516, 4583~4593, 4630, 4631),Shinyoshidahigashi8
29 NIPPA elementary school (Shogakko) 1452-2, Nippa-cho Nippa-cho(1~2022, 2182~2306, 2311~2313, 2316~2341, 2392~2399, 2409, 2416~2420, 2432~2465, 2480~2482, 2485~2487, 2502, 2576~2601, 2629, 2663, 2678~2984, 3019~3020, 3031~3046, 3050~3079, 3090~3096, 3098~3457, 3459~3562, 3564~3719, 3997~4028, 4087~4137, 4139~4147), Kitashinyokohama1~2

Page Top