- Top menu
Aoba ward

Aoba ward Japanese Top
Aoba Top   >   Foreign language   >   Tagalog

Tagalog

Gabay sa Pamumuhay ng mga dayuhang residente

Ang gabay po ay nagbibigay ng impormasyon na kinakailangan para sa taong gustong tumira sa Aoba ward. Sa karagdagang kaalaman, Kung nahihirapan sa salitang hapon, maaari po kayong humingi ng tagasalin sa Aoba International Lounge.
Makakahingi po kayo ng konsultasyon sa anumang oras sa Aoba International Lounge.

 • Ang Aoba International Lounge ay sumusuporta sa mga pamumuhay ng Dayuhang residente at nagkakaloob ng impormasyon.
 • Ang inyong katanungan ay matutugunan sa iba’ t ibang wika sa kanikanilang nakalaang oras. Maliban sa salitang hapon, na bukas ang lounge.
   Ingles (Lunes hanggang Sabado 9:00AM -- 9:00PM, Linggo 9:00AM -- 5:00PM)
   Espanol (Miyerkoles 9:30AM -- 1:30PM)
   Intsik (Miyerkoles 9:30AM -- 1:30PM)
   Koreano (Sabado 9:30AM -- 1:30PM)
   Tagalog ( pangalawa at pangapat na Sabado 9:00AM -- 12:00PM)
 • Sarado: tuwing ikaapat na linggo ng buwan at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3

Aoba International Lounge
  TEL.045-989-5266  FAX.045-982-0701
  aobaloungeintl89h1@t07.itscom.net

Living Guide

 • Living Guide (English)
  Emergency / Consultations / Immigration and Administrative Services / Daily Life / Community Information

Radio

Pang buwang impormasyon mula sa Aoba Ward Newsletter ay ibobroadcast sa limang wika sa estasyon ng FM Salus.
Ang programa ay Ao-value Radio -Multilingual Radiocasting.
Ang Multilingual Radiocasting ay ginawa sa tulong ng Aoba International Lounge.

Ang eskedyul ng pagbroadkast sa Radiocasting


FM Salus 84.1 MHz (5minutong programa)
Lunes hanggang Biyernes 6:50 p.m.

Wika

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
Instik koreano Tagalog Espanol Ingles
archive ng mga nakaraang programa radiocasting
 archive ng mga nakaraang programa radiocasting ay maaaring i-download at makinig sa mga ito anumang oras. 
 Kailangang maginstall ng media player para mapakinggan.

Link